•  
  •  
  •  

 

 

Прием

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС

 

 

1.ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Място на подаване: ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, кабинет на директора
1.2. Работно време за прием на документи: от 8.00 до 16.00 ч.

 

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:
2.1. Заявление- декларация  (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в настоящата учебната 
година навършват 5 год. възраст.

2.5.Удостоверение за завършена Подготвителна група-за ученици за първи клас


3. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС:
- началото на м. септември 2018 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата и класа.

 

4. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
Съгласно чл. 81 от Правилника за дейността на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Раданово:

В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение,

със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето.

Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане.

Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

 

5. ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Съгласно чл. 81 от Правилника за дейността на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Раданово:

В първи клас се приемат деца, навършващи 7 години в годината, в която постъпват за обучение или на 6 години

по преценка на родителите и при готовност за училище,удостоверена при условия и по ред,определен в ДОС за предучилищното образование,със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето.

Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане.

Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

План-прием за учебната 2019/2020 година

Календар

 

Контакти