•  
  •  
  •  

 

 

BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Учебна 2019/2020г.

Дейности: от 07.01.2020г. до 30.06.2020г. клуб "Уча и се забавлявам с компютри",

                    ръководител Ваня Кирилова

                    всеки вторник-2 часа от 15.40ч.

                    участници:сборна група с ученици от ІІІ и ІV клас

Учебна 2020/2021 г.

Дейности: Клуб "Аз уча и се забавлявам с компютъра" от 04.12.2020г. до 05.07.2021г.

ръководител Ваня Кирилова

всеки петък от 15.35ч./2 часа/

участници:ученици от 3 клас

Календар

 

Контакти