•  
 •  
 •  

 

 

Дневен режим

Дневен режим-учебна 2023/2024година

Дневен режим- учебна 2022/2023 година

Дневен режим- учебна 2021/2022 година

Дневен режим- учебна 2020/2021 година

Дневен режим-дистанционно обучение

Проектни и творчески дейности І-ІІІ клас

 

 Изисквания към ОРЕС:

 1. Обучението се осъществява синхронно в реално време чрез аудио или видео конферентна връзка съгласно утвърденото седмично разписание.
 2. ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, като:
 1. Учениците наблюдават и участват в урока;
 2. Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците чрез виртуална връзка във виртуална класна стая;
 3. Учителите косултират учениците съгласно графика за консултации;
 4. Оценяват учениците съгласно Наредба №11 от 01.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 5. Контролни работи може да се провеждат при наличие на технически условия, които гарантират обективното им протичане;
 6. По изключение учениците, които не могат да се включат в ОРЕС, поради липса на техническа възможност, обучението се извършва, чрез предоставяне на учебни материали и текуща обратна връзка от педагогическите специалисти.
 1. Продължителността на учебния час при синхронно обучение е:

           20 минути  за начален етап

           30 минути за прогимназиален етап

 1. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за приобщаващо образование.
 2. За предоставяне на учебни материали и поддържане на непрекъсната връзка с учениците, които не разполагат с електронни устройства и/или интернет:
 3. Изготвяне  на учебни материали /упражнения, задачи за самоподготовка и др./ от преподавателите по предмети, необходими за следващия ден, съгласно седмичното  разписание и изпращането им на електронната поща на училището до 17:00ч. Всеки файл е необходимо да бъде наименован „предмет – клас“
 4. От 8:00ч. до 9:00ч. размножаване на материалите в брой, необходим за учениците от съответния клас.
 5. От 9:00ч. до 12:З0ч. образователният медиатор предоставя материалите на учениците в техните домове.

IIІ. Изисквания към преподавателите:

1.         Обучението в електронна среда от разстояние се извършва от педагогическите специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно с утвърденото седмично разписание .

2.Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърден от директора.

3. При възникване на обстоятелства /неизправности в платформата Microsoft Teams/, като алтернативен вариант за провеждане на обучение в електронна среда да се и ползва и платформата  zoom.com след своевременно информиране на учениците от съответната паралелки за получаване на обратна връзка и при спазване на същия времеви график.

IV.       Общи задължения и правила:

1.         Всеки учител сам подбира учебното съдържание и материалите, които ползва.

2.         Всеки учител носи отговорност за организацията на работа в часовете и образователните резултати.

3.         Всеки учител носи отговорност за спазване на всички правилници, правила, програми и Етичния кодекс на училищната общност, валидни за учебната година.

4.         Електронното присъствие на учениците е задължително.

5.         Всеки учител е длъжен да осъществява контрол по присъствието на учениците в Online учебните часове в реално време, да ги мотивира за работа и да осъществява обратна връзка за степента на овладяване на ключовите компетентности по предмета с цел подобряване на успеваемостта.

6.         С цел избягване на претоварване на учениците внимателно да се прецизира обема на задачите, възложени за самостоятелна и домашна работа за всеки клас.

7.         В периода на обучението в електронна среда учителите да провеждат дистанционни онлайн консултации, свързани с изпълнение на поставени задачи и насочване на учениците към електронни учебници и други достъпни електронни образователни ресурси.

8.         За подобряване процеса на обучението в електронна среда при необходимост преподавателите да осъществяват допълнителна дистанционна връзка с ученик и/или група ученици, с цел    разяснения  на  образователен въпрос   и/или  по  поставени задачи за упражнения, самоподготовка и др.

 

Календар

 

Контакти