•  
  •  
  •  

 

 

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" ще вземе участие  в междуучилищни дейности

по проект "Подкрепа за Успех"на 28 юни 2022г.

в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" гр.Свищов

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"С.РАДАНОВО

BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание

Дейността включва допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните нужди на всеки ученик чрез извършване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.

Тази дейност е насочена към идентифициране на учениците в риск от преждевременно напускане, които се обучават в училищата с висока концентрация на предпочитания и определят: допълнително обучение по български език и литература и по математика – за учениците от началния етап на основното образование; приоритетно по български език и литература, по математика и по природни науки – за ученици от прогимназиален и от първи гимназиален етап; по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка, при които учениците имат натрупани пропуски, които са причина за ниски образователни резултати и за невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен, което води до демотивация и отпадане от училище; по български език като чужд – за учениците, за които българският език не е майчин,

Дейност 7. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаването на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците

Дейността е насочена към намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците, чрез включване на родителите на учениците в риск от отпадане от образователната система. Основна в дейността на образователните медиатори, работниците и служителите, ромски авторитети и лидери, представители на НПО и други заинтересовани лица, които да подпомагат приобщаването на родителите към образователния процес и да помагат за по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти. Дейността ще се изпълнява чрез:

  • разработване на информационни материали и др., насочени към родителите на учениците в риск от отпадане от образователната система;
  • провеждане на кампании, лектории, срещи и други събития от училищата съвместно с представители на общините, РУО и други заинтересовани страни в рамките на Съвета на сътрудничеството между тях с цел намаляване на риска от отпадане;
  • подбор и назначаване на образователни медиатори и/или социални работници и др.;
  • организиране и провеждане на еднодневни семинари с директорите, образователните медиатори и социалните работници за работа с родителската общност.

Акцентът на дейността осигурява психологическа и социална подкрепа на родителите на децата от уязвимите групи за преодоляване и приемане на различното, формиране на умения на родителите за преосмисляне на ценностната система, здравословен начин на живот в семейството им и активното им социално приобщаване.

 

График на дейностите по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2020/2021г.

 

График на действието по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2019/2020г.

 

График на дейности по проект "Подкрепа за успех"

Календар

 

Контакти