•  
  •  
  •  

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Организация, управление и изпълнение на дейност 2 и Дейност 4

График за провеждане на заниманията на ученици 

Наименование на групата

Ръководител на групата

Брой ученици

Времеви график

Брой часове за 2020/2021

Ден от седмицата  и начален час

Първа група 1клас

Нела Павлова Панова

5

24.06.2021

4

Четвъртък-13.30

Втора група

1 клас

Нела Павлова Панова

5

25.06.2021

4

Петък-13.30

Първа група

2 клас

Нела Павлова Панова

5

01.07.2021 г

4

Четвъртък -09.00 ч

Първа група 3клас

Нела Павлова Панова

5

02.07.2021 г

4

Петък-09.00 ч.

Втора група

4 клас

Нела Павлова Панова

8

06.07.2021 г

4

Вторник-09.00 ч.

Първа група

5 клас

Нела Павлова Панова

8

07.07.2021 г

4

Сряда-09.00 ч.

Първа група

6 клас

Нела Павлова Панова

5

09.07.2021 г

4

Петък-09.00 ч.

 

График за провеждане на заниманията на родители

 

Наименование на групата

Ръководител на групата

Брой родители/медиатор

Времеви график

Брой часове за 2020/2021

Ден от седмицата  и начален час

„Първа група“

Нела Павлова Панова

5 родители/1 медиатор

05.07.2021 г

2

Понеделник-09.00ч.

„Втора група“

Нела Павлова Панова

6

06.07.2021 г

2

Вторник-12.30 ч.

„Трета група“

Нела Павлова Панова

7

07.07.2021 г

2

Сряда-12.30 ч.

„Четвърта група" 

Нела Павлова Панова

7

08.07.2021 г

2

Четвъртък-09.00 ч.

Календар

 

Контакти