•  
  •  
  •  

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

   Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

   Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Организация, управление и изпълнение на дейност 2 и Дейност 4

График за провеждане на заниманията на ученици 

Наименование на групата

Ръководител на групата

Брой ученици

Времеви график

Брой часове за 2020/2021

Ден от седмицата  и начален час

Първа група 1клас

Нела Павлова Панова

5

24.06.2021

4

Четвъртък-13.30

Втора група

1 клас

Нела Павлова Панова

5

25.06.2021

4

Петък-13.30

Първа група

2 клас

Нела Павлова Панова

5

01.07.2021 г

4

Четвъртък -09.00 ч

Първа група 3клас

Нела Павлова Панова

5

02.07.2021 г

4

Петък-09.00 ч.

Втора група

4 клас

Нела Павлова Панова

8

06.07.2021 г

4

Вторник-09.00 ч.

Първа група

5 клас

Нела Павлова Панова

8

07.07.2021 г

4

Сряда-09.00 ч.

Първа група

6 клас

Нела Павлова Панова

5

09.07.2021 г

4

Петък-09.00 ч.

 

График за провеждане на заниманията на родители

 

Наименование на групата

Ръководител на групата

Брой родители/медиатор

Времеви график

Брой часове за 2020/2021

Ден от седмицата  и начален час

„Първа група“

Нела Павлова Панова

5 родители/1 медиатор

05.07.2021 г

2

Понеделник-09.00ч.

„Втора група“

Нела Павлова Панова

6

06.07.2021 г

2

Вторник-12.30 ч.

„Трета група“

Нела Павлова Панова

7

07.07.2021 г

2

Сряда-12.30 ч.

„Четвърта група" 

Нела Павлова Панова

7

08.07.2021 г

2

Четвъртък-09.00 ч.

Календар

 

Контакти