•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

През 1879 г. е построено първото училище след Освобождението в квартал 23, парцел първи. Било е на два етажа, измазано с кал  и вар. На горния етаж имало три класни стаи, една учителска стая  и коридор. На долния етаж голямата стая служела за параклис, където се извършвали венчаване, кръщаване, опяване и др.

 

За учител е назначен Тодор Христов/дядо Даскал/, който бил от с. Сергьовец. През 1880 г. децата са разпределени в две отделения. Бил е назначен същият учител с годишна заплата 2500 гроша като са го хранели от селото. Учениците са носели дърва от домовете си и прислугата се е извършвала от учениците. През 1881 г. се открива трето отделение, а през 1882г.-четвърто.

 

В периода 1907-1908 г. всяко отделение си има класна стая-четири отделения с трима учители. По време на час вратите на стаите са отворени, учителят дава тихи занимания на децата от едното отделение и после преподава на другото. През 1921 г. се открива първи клас на прогимназията. Новоназначен учител е Н.Христов. През 1922 г. се открива и втори прогимназиален клас  а през 1923 г. се открива трети прогимназиален клас.

 

С Царски указ се отчуждава място за училищен двор и предава във владение на училищното настоятелство. След това се изискват от Министерството на народното просвещение типови планове за новостроящо училище. Кметът, съвместно с общинския съвет,училищното настоятелство и главния учител одобряват план за шест класни стаи и едноетажно училище. Този план се изпраща в гр.В.Търново. През 1926 г. започва да се строи училището между жп линията и шосето Русе-В.Търново в квартал 32, парцел 1-7 като се изкарва до покрива .

 

Днес училището е модернизирано и обновено. Разполага с два компютърни кабинета ,кабинети по природни науки ,езици, музика, класни стаи всички оборудвани с мултимедия. Учениците спортуват във   физкултурен салон и добре оборудвани външни площадки.За подготвителната група към училището и учениците от начален етап има изградена модерна детска площадка.

Календар

 

Контакти